زبان برنامه نویسی که برای ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید بکار گرفته می شود، زبان شی  است. به عبارت دیگر، برنامه نویس اندروید تمامی فایل های تنظیمات Javaگرا و همه منظوره ی 
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻮرس ﺳﺮا - ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺳﻮرس ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
و منطق اپلیکیشن که برای یک برنامه ی کاربردی اندروید ضروری است را با زبان چند منظوره ی   می نویسد. Java
 (مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید) فایل Android development tooling هایی که توسط محیط کاری و برنامه نویس تولید شده را به اپلیکیشن اندروید تبدیل می کند. حال  را آغاز کند، کل اپلیکیشن اندروید به زبان ماشین ترجمه، deployment اگر برنامه نویس فرایند  یا پوشه ی واحد سازمان namespace شده (تحت یک packageکلاس های اپلیکیشن پوشه بندی و دهی شده)، سپس برای اجرا تنظیم و آماده می شود (و در نهایت به اجرا در می آید).  
  فرایندی است که طی آن اپلیکیشن برای بهره برداری کاملا آماده می شود.) deployment(
 (سیستم ترجمه و کامپایل Gradle (مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید) و SDK کردن (سازمان دهی یا دسته بندی packageکدها به زبان ماشین) ابزار لازم جهت ایجاد، کامپایل و namespac کلاس ها تحت یک  واحد) اپلیکیشن های اندروید را بر عهده دارد. تیم توسعه دهندگان e را جهت هدایت اپلیکیشن های اندروید به مرحله ی کامپایل فراهم می Gradleاندروید افزونه ی   نصب نمایید. Android Studioآورد که می توانید آن را از اینترنت دانلود کرده و بر روی محیط کاری 
 (پل ارتباطی به دستگاه ADB یا مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید، ابزار SDK یک پل ارتباطی به دستگاه های ADBاندروید و اشکال زدایی اپلیکیشن) را نیز شامل می شود. واقعی و مجازی اندروید جهت مدیریت یا اشکال زدایی اپلیکیشن می باشد.